Montáž autoumyvárne krok za krokom

Nájdené miesta

Pozemok pre výstavbu samoobslužnej autoumyvárne musí spĺňať dve základné kritéria: atraktivne miesto a dostatočný priestor k umiestneniu inštalácie

Atraktívne miesto

Aby bol pozemok považovaný za atraktívny pre výstavbu bezdotykovej autoumyvárne, mal by spĺňat mnoho následujúcich kritérií:

  • miesto v blízkosti frekventovaných lokalít, napr. centrum mesta, obytné domy, bloky, mestá nad 5 000 obyvateľov,
  • miesto pozdĺž väčších ulíc a diaľnic, na križovatkách, kruhových objazdoch, v miestach ku zlepšeniu atraktivity objektov, napr. čerpacie stanice, benzínové stanice, obchodné domy, supermarkety, obchody, diagnostické stanice atď.
  • dobrá viditelnosť objektov,
  • jednoduchý prístup, možnosť odbočenia doprava a doľava,
  • vhodná plocha pozemku, aby bylo možné autoumyváreň osadiť s možnosťou prejazdu, čo zvyšuje komfort

Dostatočný priestor

V následujúcej tabuľke je prehľad minimálnej plochy pre výstavbu samoobslužnej autoumyvárne v závislosti od počtu stanovísk a počtu vysávačov.

Typ autoumyvárnePlocha objektuVeľkosť pozemku s prístupom
Dve stanoviská 60 m2 270 m2
Tri stanoviská 90 m2 360 m2
Štyri stanoviská v module
120 m2 450 m2
Štyri stanoviská s kontajnerom
150 m2 540 m2
Päť stanovísk v module
150 m2 540 m2
Päť stanovísk s kontajnerom
180 m2 630 m2
Šesť stanovísk v module
180 m2 630 m2
Šesť stanovísk s kontajnerom
210 m2 720 m2
Osem stanovísk 270 m2 1000 m2

Naviac je možné umiestniť vysávač. Predpokladaná potrebná plocha pre čistenie interiéru automobilu je 20 m2. Pre každú takúto pozíciu je potrebných 20 m2 plus prístup.

Podpísanie zmluvy na nákup alebo prenájom

Typ investície v podobe bezdotykovej autoumyvárne sa realizuje na základe zakúpeného alebo prenajatého pozemku. Pri podpise zmluvy je nutné pripomenúť, že pred montážou autoumyvárne je nutné získať súhlas príslušného stavebného orgánu prísluśného mesta. S vlastníkom pozemku sa uzatvára zmluva o kúpe alebo prenájme a tá vstupuje do platnosti až po získaní územného rozhodnutia alebo po kontrole, či hlavný plán pre tento zámer umožňuje vybudovať takový typ investície.

Doba pronájmu

Nájomnú zmluvu je vhodné uzavrieť na čo najdlhšiu dobu, aby bylo možné zaistiť bezpečnú prevádzku a využiť rastúcu popularitu objektu. Tento typ zmluvy sa obvykle uzatvára na dobu 5 až 20 rokov.

Kto zaisťuje formality?

Budúce formality je možné zariadiť dvoma spôsobmi. A to projektantom, ktorý všetko zariadi, alebo formality zariadiť samostatne a projektant dopracuje úpravy. V tejto príručke vás informujeme o tom, čo je možné uskutočniť samostatne a čo s pomocou projektanta. Akonáhle sa rozhodne o podpise zmluvy s projektantom, stanoví sa časový harmonogram, aby sa kontrolovalo nadmerné predlžovanie doby investície.

Je možné postaviť autoumyváreň na pozemku?

Pred začatím akýchkoľvek prác alebo investícií je dôležité získať záväzné stanovisko pre umiestnenie autoumyvárne. Toto stanovisko môže vydať starosta obce alebo útvar hlavného architekta mesta. Zároveň je dôležité či je daná oblasť alebo územie v súlade s územným plánom mesta alebo obce. Následne sa všetci správcovia sietí (vodárne, elektrárne, plynárne resp.telekomunikačný úrad) písomne vyjadria o možnej existencii ich sietí pod povrchom pozemku a určia najbližší pripojovací bod.

Stavebné povolenie

Vydaniu stavebného povolenia predchádza vypracovanie projektovej dokumentácie. V rámci tejto dokumentácie musia byť zahrnuté projekty stavby a statiky, prípojka plynu, vodovodná prípojka, kanalizácia, elektrická prípojka a požiarna bezpečnosť. Pred začatím projektových prác navrhujeme usadenie technológie s nájazdami a výjazdami z autoumyvárne. Nasleduje proces získavania stavebného povolenia podávaním žiadostí dotknutým orgánom ako hygiena, životné prostredie, hasičský zbor, dopravná polícia a iné inštitúcie. Stavebný úrad následne vydá stavebné povolenie a je ihneď možné zahájiť výstavbu autoumyvárne. Dĺžka získania povolenia je závislá od mnohých faktorov a je veľmi rôznorodá (od 3 do 12 mesiacov).

Výstavba autoumyvárne

Stavebné práce nevyhnutné pre umiestnenie bezdotykovej autoumyvárne trvajú približne 1-2 mesiacov. Zahŕňajú prípravné betonárske práce, prípojky elektrickej energie, plynu, vody a kanalizačnú prípojku. V momente keď sú všetky prípravné práce ukončené nasleduje montáž podlahy (v prípade dodávky prefabrikátového systému), konštrukcie a technológie. V závislosti od rozsahu a počtu umývacích boxov trvá montáž od dvoch dní do troch týždňov.

Kolaudácia autoumyvárne

Záverečný proces ukončenia výstavby je kolaudácia. Vydané stavebné povolenie špecifikuje ktoré orgány sú pri kolaudácii doktnuté. Vydaním pozitívneho kolaudačného povolenia sa ihneď môže spustiť umývanie vozidiel.

newsletter BKF nasz kanał YouTube nasz profil na Google+